Kentucky, Middlesboro, Middlesboro Daily News, 1923-03-15